Moj sistem treninga fudbalera se zasniva na sledećim faktorima.

Treninzi podrazumevaju postavljanje sledećih zadataka:

 • utvrđivanje etape razvoja, perioda pripreme igrača i senzitivne faze mladih fudbalera

 • utvrđivanje individualnih karakteristika i sposobnosti (testiranje igrača)

 • određivanje obima i intenziteta treninga u okviru mikrociklusa i mezociklusa

 • određivanje konkretnih ciljeva, zadataka, metoda i sredstava trenažnog procesa

 • usklađivanje fudbalskih i kondicionih treninga u cilju realizacije postavljenih zadataka napredovanja

 • primena integralne metode (analiza i sinteza) tehničkih, taktičkih, psiholoških i fizioloških karakteristika igre

 • ocena razvoja fudbalske igre i procena prema modelu vrhunskog fudbalera

 • ocena potencijala igrača na različitim područjima i planu razvoja u različitim periodima

 • izrada dugoročnog plana strategije i dinamike razvoja igrača

Treninzi su organizovani u skladu sa opšteprihvaćenim etapama razvoja fudbalera:

1. etapa – treniranje mladih fudbalera

 • a. prededukacije    (6-8god.)

 • b. edukacije           (9-11god.)

 • c. predtreninga      (12-15god.)

 • d. treninga             (16-19god.)

2. etapa – treniranje vrhunskih fudbalera

 • e. posletreninga (treninzi za vrhunske rezultate) (20 više god.)

Za fudbalere su predviđena tri nivoa grupnih treninga kao i individualni pristup. Svi grupni treninzi se po dogovoru i sinhronizovano sa zahtevima fudbalskog treninga održavaju 3 i više puta nedeljno.

 • Grupni treninzi (prededukacije, edukacije i predtreninga)

  NIVO 1 (2 igrača)
  3 ili više treninga nedeljno. Ovaj nivo priprema uz čestu upotrebu merne i trenažne elektronske opreme i uz redovne fudbalske treninge obezbeđuje takmičarsku i trenažnu formu na nacionalnom nivou.

  NIVO 2 (4 igrača)
  3 treninga nedeljno po 1 sat. U odnosu na prethodni nivo (3), treninzi su daleko zahtevniji i uz redovne fudbalske treninge obezbeđuju takmičarski nivo fizičke pripremljenosti. Pored toga pomažu izvršavanju složenijih fudbalskih tehničkih treninga.

  NIVO 3 (6 igrača)
  3 treninga nedeljno po 1 sat. Treninzi obuhvataju opštu fizičku pripremu. Ovaj nivo je pogodan za fudbalere koji tek počinju sa profesionalnim pristupom kondicionoj pripremi.


 • Individualni treninzi (treninga i posletreninga)

  Ovakva forma saradnje između igrača i kondicionog treninga obavezuje trenera da obezbedi sledeće bitne faktore:

  • preuzimanje kompletne brige o opštoj i specifičnoj fizičkoj pripremi sportiste

  • upotreba najsavremenijih metoda treninga i elektronske telemetrijske opreme

  • dugoročno planiranje i precizna permanentna kontrola forme (opterećenje-oporavak)

  • sistematski (dodatni) kondicioni trening u predtakmičarskom i takmičarskom periodu (8 do 10 puta sedmično, u skladu sa ostalim trenažnim obavezama igrača).

  • plan rada u prelaznom periodu (aktivni odmor, masaža, oporavak)

  • održavanje dodatnog treninga u terminima koji omogućavaju igraču adekvatan oporavak za takmičenje

  • održavanje dodatnog treninga u prostorima (teretane, baloni) koji ispunjavaju sve higijenske standarde i omogućavaju igraču adekvatnu adaptaciju na trenažne stimuluse

  • plan oporavka igrača

   • pedagoška sredstva (adekvatnu periodizaciju od četiri treninga u mikrociklusu)

   • medicinska sredstva(dodatni suplementi primereni aktuelnom trenutku trenažnog procesa)

   • psihološka sredstva (svakodnevne konsultacije sa igračem o postignutim rezultatima igrača, njegovom psihosocijalnom i emocionalnom statusu, motivaciji i sl.)

   • kontakt sa profesionalnim maserom sa prvoligaškom iskustvom u fudbalu od najmanje 4 godine

   • plan masaže u dogovoru sa igračem


  • informacije o pravilnoj ishrani igrača (pismeno uputstvo o vodećim pravilima u ishrani ili precizan plan ishrane sačinjen od stručnog lica (dr), ako to situacija zahteva

  • redovno kontrolisanje istog programa ishrane

  • sistematsko testiranje funkcionalnih i motoričkih sposobnosti kao i urednu dokumentaciju o izvršenim merenjima

  • neophodne konsultacije sa vrhunskim trenerima i igračima za stručno-sportsko usavršavanje igrača (pozicija u timu, tehničko napredovanje, taktičko usavršavanje na poziciji u timu i sl.) dva puta mesečno

  • adekvatnu afirmaciju igrača na svim stručnim nivoima (lični kontakti prema ličnoj proceni)


 • U formi individualnog treninga je veoma često prisutno aktivno telemetrijsko praćenje trenažnog opterećenja i oporavka igrača primenom najsavremenije telemetrijske opreme.