zoran pajic

Moj sistem praćenja je mini expertni sistem koji je nastao kao rezultat moga naučnog i praktičnog iskustva u treniranju i praćenju razvoja fudbalera svih uzrasta.

Osnovni njegov cilj je da pomogne u ostvarivanju adekvatnog napretka, pravilnog razvoja i očuvanja zdravlja fudbalera. On daje informacije koje su sistematizovane kao baza podataka za sve testirane uzraste od 6godina do seniora. Sistem koristi elemente deskriptivne statistike i analize varijanse (min, max, SD, Z-vrednost, percentili), ali u finalnim izveštajima je potpuno jasan i razumljiv za sve trenere bez poznavanja elementarne statistike.

Ovaj sistem poštujući laboratorijske, odlučujuću važnost daje terenskim testovima. Oni se realizuju na specifičnim fudbalskim poligonima koji su prilagođeni uzrasnim standardima razvoja fudbalera koje preporučuje FIFA.

Njegova primena pomaže kondicionom treneru da:

 • planski prati motorički i morfološki razvoj fudbalera

 • trenažni proces prilagodi sposobnostima, karakteristikama i uzrastu svakog fudbalera, tj. senzitivnim fazama razvoja odgovarajućih sposobnosti

 • utvrdi motoričke sposobnosti i morfološke karakteristike kojima raspolaže fudbaler

 • vrši kontrolu i korekciju programa rada

 • postigne bolji efekat trenažnog procesa

 • programira i kreira odgovarajuće treninge

 • proučava efekat trenažnog programa

 • planira kratkotrajne i dugotrajne trenažne programe

 • igračima pruže objektivne povratne informacije o njihovoj spremnosti za trening i takmičenje

 • podiže motivaciju igrača

Sistem se sastoji od dve baterije testova (motorička i morfološka) i dva aplikativna mini softwera. Jedan je za analizu i obradu motoričkih, a drugi morfoloških testova. Testiranje motoričkih sposobnosti se realizuje primenom odgovarajuće baterije testova koja je nastala kao rezultat iskustva svetski priznatih fudbalskih nacija i škola fudbala.

Prema standardima FIFA-e period razvoja mladih fudbalera se deli na faze edukacije (6-11god), predtreninga (12-15god), treninga (16-19god) i posletreninga (19-21god). U tim fazama mladi fudbaleri prolaze kroz različite senzitivne periode u razvoju motoričkih sposobnosti. Iz tog razloga se u ovom sistemu testiranja primenjuju različiti testovi za iste motoričke sposobnosti, jer oni po svojim karakteristikama odgovaraju motoričko-funkcionalnim sposobnostima datog uzrasta. Od mnоgоbrојnih faktоra kојi prеdstavljaјu ukupan mоtоrički status fudbalеra izabrani su оni kојi ćе naјrеalniје оdslikati spеcifični mоtоrički prоstоr nеоphоdan za ispоljavanjе еfikasnе tеhnikе i fudbalskе igrе.

Testiranjem se vrši provera sledećih sposobnosti i karakteristika:

Motoričke (kliknite na naziv testa, da vidite detaljan opis i video zapise)

Morfološke

 • telesna visina

 • telesna masa

 • BMI – index telesne mase

 • procenat telesne masnoće

 • procenat mišića

 • kalorijski unos (kcal)

 • analiza dnevne energetske potrebe (DEP)

 • metabolizam dnevnih aktivnosti (MDA)

 • energija prerade hrane (DTI)

Za merenje pokretljivosti koriste se najnapredniji telemetrijski IC uređaji (foto ćelije - Browing Timing System) i laserski sistem za računanje dužine skoka, sistem za ocenjivanje morfoloških karakteristika - Body-impedance aparat - Omron BF-511, laserski sistem za merenje visine, itd.

U testiranju seniora koristi se SUUNTO sistem za aktivno telemetrijsko praćenje fizioloških parametara, kao i Firstbeat SPORTS softweare za analizu postignutih rezultata.

Sistem se bazira na primeni dva standarda. Prvi je prosek svih postignutih rezultata za jedan uzrast, a drugi je kriterijumski model za isti uzrast. To znači da dobijene rezultate jednog fudbalera poredimo sa svim rezultatima u bazi za njegov uzrast. Model je povratna informacija za trenera (praksu), tj. putokaz koji omogućava da se utvrdi nivo praćenih motoričkih osobina koje se nalaze u modelu, odnosno, odredi aktuelno stanje sposobnosti fudbalera u odnosu na model.

Kriterijumskim modelom utvrđuju se razlike koje postoje između modela i konkretnog fudbalera, pri čemu se utvrđuje veličina procesa promene i razvitka u više merenja. Time se preciznije programira trening, prati dinamika realizacije treninga, efikasnije upravlja razvojem pojedinih osobina i sposobnosti obuhvaćenih modelom.

U ovom sistemu praćenja je motorički model koji se sastoji od rezultata velikog broja do sada testiranih igrača (preko 5000) iz zemlje i inostranstva, kao i svih naših nacionalnih reprezentacija. Dakle, model simulira idealni specifični motorički segment antropološkog prostora fudbalera aktuelne uzrasne kategorije. To je dinamičan sistem u čijoj osnovi je softverski organizovana baza podataka, koja se svakim novim merenjem obogaćuje novim informacijama, a time se utiče i na kvalitet modela.

Nakon realizovanog testiranja motoričkih sposobnosti dobijaju se softverski obrađeni rezultati u pismenim i grafičkim izveštajima:

 • izveštaj o pojedinačnom testu za celu ekipu

 • izveštaj o prosečnim vrednostima testova za celu ekipu

 • izveštaj o rang listi svih igrača po svim testovima za celu ekipu

 • izveštaj o rang listi svih igrača po grupi testova brzine, snage i izdržljivosti

 • izveštaj za svakog pojedinca (Preuzmite prvu stranu izveštaja, Preuzmite drugu stranu izveštaja)

Navedeni izveštaji sadrže:

 • diskusiju postignutih rezultata i predlog mera za dalje usavršavanje;

 • sugestije za dalji rad i stručni komentar

 • mogućnost poređenja dobijenih rezultata sa modelima, čiju strukturu čine najbolji postignuti rezultati dečaka (fudbalera) njihovog uzrasta iz drugih klubova u zemlji i inostranstvu koji su istestirani u periodu od 2000-te godine do danas.

Nakon realizovanog testiranja morfoloških karakteristika dobijaju se softverski obrađeni rezultati u pismenim i grafičkim izveštajima. Za formiranje morfoloških standarda pri realizaciji izveštaja koriste se podaci iz baza Svetske zdravstvene organizacije (WHO), kao i podaci dobijeni iz merenja svih do sada istestiranih fudbalera različitih uzrasta.
Prospekt